Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjOd čega se sastoji jedan od najvećih projekta grada Gospića i općine Perušić

12.02.2019 13:12:32

Potpisivanje Ugovora za usluge izrade projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić'' jedan je najvećih ikad rađenih projekata u gradu Gospiću i općini Peruši.

EU projekt za aglomeraciju Gospić – Lički Osik – Perušić došao je do faze izrade projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić''.

Nositelj projekta je USLUGA d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga, partneri u projektu su Grad Gospić i Općina Perušić. U cijelom procesu nemjerljiva je uloga Hrvatskih voda u stručnom i financijskom smislu.


Nakon izrade studije izvedivosti koja je u završnoj fazi usklađivanja sa stručnjacima JASPERS-a stvoreni su uvjeti za daljnje korake te se pristupilo provedbi postupka javne nabave velike vrijednosti koji se danas zaključuje potpisivanjem ugovora sa zajednicom Izvršitelja koju čine:

§ Via Factum d.o.o. iz Zadra,

§ Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba,

§ DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91 d.o.o. iz Brezovice,

§ SL CONSULT d.o.o. iz Ljubljane, Republika Slovenija,

§ PROJEKT NOVA d.o.o. iz Rijeke.

Vrijednost ugovora je 9.426.005,00 kn bez PDV-a, 85% troška snose Hrvatske vode, 15% Usluga d.o.o., a u okviru istoga potrebno je izvršiti sljedeće:

Izrada projektne dokumentacije

§ Geodetsko snimanje mreže sustava odvodnje i vodoopskrbnih cjevovoda 58.507 m’

§ Geodetski projekt za objekte sustava odvodnje 18 kom.

§ Elaborati nepotpunog izvlaštenja za linijske objekte 58.507 m’

§ Geotehnički elaborat 1 kom.

§ Izrada Idejnih projekata izgradnje mreže sustava odvodnje 39.435 m’

§ Idejni projekt izgradnje objekata sustava odvodnje:

- izgradnja i rekonstrukcija CS 11 kom.

- izgradnja i rekonstrukcija KP 8 kom.

- izgradnja i rekonstrukcija UPOV-a (13.150 ES) 1 kom.

§ Idejni projekti izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda 19.072 m’

§ Glavni projekt izgradnje sanitarne odvodnje 39.435 m’

§ Projektiranje glavnih projekata izgradnje objekata sustava odvodnje:

- izgradnja i rekonstrukcija CS 11 kom.

- izgradnja i rekonstrukcija KP 8 kom.

§ Projektiranje glavnih projekata izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda 19.072 m’

§ Projektiranje nadzorno - upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbe i odvodnje 1 kom.

§ Projektiranje upravne zgrade s pratećim objektima

- idejni projekt 1 kom.

- glavni projekt 1 kom.

§ Izrada tehno-ekonomske analize odabira cijevnog materijala 1 kom.

§ Ovjera projekta i pristojbe za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola 8 kom.

Izrada aplikacijskog paketa

Aplikacijski paket mora sadržavati:

§ Opis projekta u obliku obrasca za prijavu (razlikovati od elektroničke prijave prijedloga projekta od strane korisnika u MIS-u u istoj formi) - Prijavni obrazac A dio

§ Prijavni obrazac - B dio (prijavni obrazac za velike projekte – Prilog II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 od 20. siječnja 2015.)

§ Dodatak 1. Izjava tijela nadležnog za praćenje područja NATURA 2000

§ Dodatak 2. Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama

§ Dodatak 3. Tablica koja se odnosi na usklađenost aglomeracija na koje se primjenjuje obrazac zahtjeva s direktivom o gospodarenju komunalnim otpadnim vodama

§ Dodatak 4. Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi (u skladu s odjeljcima D i E)

§ Dodatak 5. Karta na kojoj su utvrđeni područje projekta i georeferencirani podaci (u skladu s odjeljkom B.3.1.)

§ Dodatak 6. Dokumentacija koja se zahtijeva u poglavlju F.3.3. Aplikacijskog obrasca preslike relevantnih odluka, dozvola i drugih dokumenata

§ JASPERS potvrda o pripremljenosti projekta, ako je primjenjivo (u slučaju velikih projekata obavezno), odnosno u slučajevima u kojima je u pripremu predmetnog projekta uključen JASPERS;

§ Obrazac za opis spremnosti projekta

§ Obrazac izjave prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele

§ Izjava korisnika kojom se korisnik pismeno obvezuje da će poduzeti pravovremene mjere kako bi se osiguralo da se suglasnost za izvođenje radova (građevinska dozvola) izda najkasnije prije početka radova za elemente projekta koji takvu suglasnost još nemaju ishođenu.

Izrada dokumentacije o nabavi

§ Usluge nadzora 1 komplet

§ Nabava opreme 1 komplet

§ Izvođenje radova

- Crveni FIDIC („ FIDIC red book “) 1 komplet

- Žuti FIDIC („ FIDIC yellow book “) 1 komplet

§ Promidžba i vidljivost 1 komplet

§ Upravljanje projektom 1 komplet

Promidžba i vidljivost

§ Priprema, izrada promidžbenog materijala za promicanje doprinosa Europske komisije

§ Distribucija promidžbenog materijala putem tiskanog i elektroničkog medija

Završetkom projekta postignut će se usklađenje Europskim zakonodavstvom kojim su propisani uvjeti zaštite okoliša kao i razina usluge koju javni isporučitelj vodne usluge (JIVU) treba osigurati.

Provedba projekta definirana je u dokumentima:

§ Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, Vlada RH 2010,

§ Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Rok za aglomeraciju Gospić do kad trebaju biti ispunjeni svi zahtjevi je 31.12.2023. godine.

Specifični ciljevi koji su definirani u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. su:

§ 6ii1 Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom

§ 6ii2 – Razvoj sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Navedeni ciljevi će se postići realizacijom projekta kroz 5 komponenti:

KOMPONENTA 1 - Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u aglomeraciji Gospić

MJERA 1.1 Izgradnja sustava odvodnje - Proširenje sustava odvodnje od 30,8 km' gravitacijskih cjevovoda s 9 crpnih stanica i 5,4 km' tlačnih cjevovoda. Projektom se predviđa dogradnja sustava odvodnje i povezivanje sustava Gospić, Lički Osik i Perušić kojim će se omogućiti spajanje novih 1.374 priključaka, tj. 3.796 novih stanovnika

MJERA 1.2 Rekonstrukcija sustava odvodnje - Ovim projektom predviđeno je razdjeljivanje sustava odvodnje u Gospiću izgradnjom 3,4 km nove mreže profila DN300 mm i 8 novih kišnih preljeva.

MJERA 1.3 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Rekonstrukcija 9,4 km sustava vodoopskrbe (unutar grada Gospića), rekonstrukcija vodovoda VS Bilaj – Lički Osik u ukupnoj duljini od 11,1 km i dogradnja nadzorno – upravljačkog sustava.

KOMPONENTA 2 - Projektiranje, dogradnja, izgradnja, puštanje u rad i probni rad UPOV-a Gospić

MJERA 2.1 Dogradnja UPOV-a Gospić (III. stupanj pročišćavanja kapaciteta 13.150 ES-a)

MJERA 2.2 Postrojenje za zbrinjavanje viška biološkog mulja

KOMPONENTA 3 - Izgradnja upravne zgrade Usluge d.o.o.

MJERA 3.1 Upravna zgrada na UPOV-u Usluge d.o.o. - Neposredno uz lokaciju UPOV-a predviđa se izgradnja nove upravne zgrade.

KOMPONENTA 4 – Nabava opreme za potrebe Usluge d.o.o.

Ovom komponentom se predviđa nabava opreme koju Usluga d.o.o. treba posjedovati za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe, a koju propisuje zakonska regulativa:

§ za održavanje sustava vodoopskrbe: 2 kombinirana rovokopača, 2 transportna vozila do 3,5 t nosivosti, autocisterna, vozilo za prijevoz radnika,

§ za održavanje sustava odvodnje: oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama javne odvodnje, specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje, visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju, fekalijaš .

Procijenjena vrijednost svih navedenih radova i nabave opreme te troškova nadzora, vođenja projekta te promidžbe i vidljivosti je 188.743.102 kn bez PDV-a, a trošak je podijeljen.


www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju

Aktualno

Bogat finiš ljeta u Perušiću

09.08.2019 13:12:08

Gospodarstvo

Žetva je !

12.08.2019 09:54:29