Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, SenjOpćina Plitvička jezera krenula u poticanje samozapošljavanja

16.03.2018 09:03:15
Općina  Plitvička  jezera  prva  je  lička  općina  koja  je  krenula  u  projekt  poticanja  samozapošljavanja,  pod  jasnim  kriterijima.

U  prilogu  doznajte više. 
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti) („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i

mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti)

na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti)  na području Općine Plitvička Jezera u svrhu poticanja samozapošljavanja i zapošljavanja.

Korisnici potpora po ovom javnom pozivu mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koje će se nakon dobivene potpore zaposliti u poslovnom subjektu koji je registriran ili će biti registriran na području Općine Plitvička Jezera po listi prioriteta:

 1. osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje,
 2. osobe koje imaju poslovni subjekt u mirovanju,
 3. osobe koje ulaze u već postojeći poslovni subjekt kao partneri,
 4. osobe koje imaju poslovni subjekt star do 12 mjeseci i koje imaju namjeru primiti novog djelatnika,
 5. osobe koje nisu na Zavodu za zapošljavanje, ali obavljaju sezonske poslove ili imaju ugovore na određeno,
 6. iznajmljivači koji će sklopiti ugovor o radu s novim djelatnicima na minimalno 24 mjeseca od dana primanja potpore.

Osim navedenih prioriteta, prijave za dodjelu potpore će se bodovati prema sljedećim kriterijima:

 1. broj novozaposlenih osoba,
 2. zaposlenje osoba s invaliditetom,
 3. poslovni planovi prema vrsti djelatnosti, deficitarnosti djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera, te profitabilnosti djelatnosti.

Pravo prijave imaju i poslovni subjekti stariji od 12 mjeseci, te će im se dodijeliti potpore samo u slučaju da se na ovaj javni poziv ne javi dovoljno prijavitelja tj. mladih poslovnih subjekata koji su stari do 12 mjeseci.

Potpore po ovom javnom pozivu neće se odobriti osobama i poslovnim subjektima koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini Plitvička Jezera kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

 

 1. OPIS MJERE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sredstva osigurana u proračunu Općine Plitvička Jezera za ovu mjeru su u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

Potpora će biti dodijeljena u visini traženog iznosa, a maksimalni iznos potpore koju može koristiti jedan poslovni subjekt ili jedna nezaposlena osoba za samozapošljavanje je 15.000,00 kuna. Ovu potporu može dobiti isti poslovni subjekt i u narednoj godini. Uvjet za dodjelu potpore jest da poslovni subjekt ne može prestati s radom 24 mjeseca od dodjele potpore.

Sredstvima proračuna za ovu mjeru poticat će se zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera, te sa sjedištem poslodavca na području Općine, na vrijeme od najmanje 24 mjeseca.

Općina će poslovnim subjektima i nezaposlenim osobama koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Plitvička Jezera sufinancirati troškove za nabavu opreme, uređenje poslovnog prostora, izradu mrežne stranice tvrtke, najam poslovnog prostora i rashode zaposlenika (plaće, doprinose i poreze) u visini 100 % od nastalog prihvatljivog troška, a najviše u iznosu 15.000,00 kuna.

Pored navedenih uvjeta  mladi poslovni subjekt mora zapošljavati minimalno jednog radnika na neodređeno vrijeme u vrijeme prijave za dodjelu potpore.

U prihvatljiv trošak ne ulaze troškovi osnivanja i registracije trgovačkog društva, temeljni kapital, sudske pristojbe, kupnja opreme koja nije direktno povezana sa poslovanjem, te kupnja osobnog vozila.

Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.

 

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Uz popunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. a) za prijavu za dodjelu potpore nezaposlenim osobama za samozapošljavanje:
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 3. potvrda HZZ Korenica da je osoba prijavljena kao nezaposlena osoba,
 4. potvrda da osoba nema dugovanja prema Općini Plitvička Jezera po bilo kojoj osnovi, ne starija od 30 dana,
 5. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30 dana,
 6. preslika žiro računa/IBAN,
 7. dokaz odnosno preslika službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom).

 

 1. b) za prijavu za dodjelu potpore mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje:
 2. preslika osobne iskaznice vlasnika/odgovorne osobe poslovnog subjekta,
 3. izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva, (za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u; za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra),
 4. potvrda da poslovni subjekt ima minimalno jednog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme (preslika ugovora o radu i prijave s HZMO)
 5. potvrda da poslovni subjekt nema dugovanja prema Općini Plitvička Jezera po bilo kojoj osnovi, ne starija od 30 dana,
 6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30 dana,
 7. preslika žiro računa/IBAN,
 8. dokaz odnosno preslika službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom).

 

 1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/, sa prijavnim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva.

Prijava za dodjelu potpora se podnosi u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s napomenom: „Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje“.

Nepotpuni i nerazumljivi zahtjevi, te zahtjevi uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija, neće se razmatrati.

 

 1. NAČIN DODJELE POTPORE I ISPLATA POTPORE

Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.

Potpora se isplaćuje jednokratno sukladno Ugovoru o dodjeli potpore koji će Općina Plitvička Jezera sklopiti s korisnikom potpore.  Potpora će se isplatiti na račun korisnika potpore u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

Korisnik potpore – poslovni subjekt je obvezan zaposliti novog zaposlenika u roku 60 dana od dana dodjele potpore što dokazuje preslikom Ugovora o radu i preslikom prijave na HZMO na minimalno 24 mjeseca.

Korisnik potpore – nezaposlena osoba je obvezna u roku 60 dana od dana dodjele potpore dokazati samozapošljavanje i to preslikom Ugovora o radu i preslikom prijave na HZMO na minimalno 24 mjeseca.

Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u cijelosti u roku od 60 dana od dana utvrđenja uvjeta za povrat potpore.

 

 1. OBJAVA PODATAKA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15 ), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom izjavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.


www.slobodnalika.com

Zadnji komentari

Povezani sadržaji...

Pretraži slobodnalika.com Pošalji prijatelju