JAVITE SE : Raspisan Javni natječaj za novog zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko senjske županije

Raspisan je Javni natječaj za novog vatrogasnog zapovjednika Ličko senjske županije na mandat od pet godine. Zadnji dan za prijavu je 01.rujna 2021.godine. Inače, Županijskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog predsjedništva vatrogasne zajednice županije, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje župan ličko senjske županije na mandat od pet godina.

Evo natječaja.

  VATROGASNA ZAJEDNICA

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

    Ćirila i Metoda 3, Otočac

          OIB: 14454175847

Urbroj:1017/08-21

Otočac, 11. kolovoza 2021.

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (“Narodne novine“ broj:27/2021) a u svezi sa člankom 19. i člankom 51. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj: 125/19), te na temelju članka 41. i 42. Statuta Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije od 23. prosinca 2020. godine i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije (Urbroj:1016/08-21    od 11. kolovoza 2021.   ), Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA (m/ž)

na mandat od pet godina

Uvjeti koje mora ispunjavati županijski vatrogasni zapovjednik:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • ,
 • mora ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti (ukoliko do početka roka za prijavu bude donesen Pravilnik koji regulira provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i bude mogućnosti za njegovu provedbu),
 • ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),
 • ne smije biti kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
 • prilikom izbora ne smije imati 65 i više godina starosti,
 • položen ispit za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije.

Prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj: 125/19) te obvezu posjedovanja vozačke dozvole „B“ kategorije.

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti sljedeće:

 • navesti naziv tijela kojemu se prijava upućuje,
 • naznačiti na koje radno mjesto se prijavljuje,
 • osobne podatke podnositelja/ce (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte),
 • popis dokumentacije priložene uz prijavu, i
 • datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave kandidati su suglasni s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika Diplome),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu ili iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini u trajanju od najmanje deset, odnosno petnaest godina (Ugovor o radu, Rješenja i slično),
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice),
 • presliku potvrde o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti koju izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova,
 • presliku potvrde o zadovoljenim tjelesnim i motoričkim sposobnostima ukoliko do dana početka roka za prijavu bude donesen Pravilnik koji regulira provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i ukoliko bude moguće realizirati provjeru (ukoliko do izbora i imenovanja ne bude donesen Pravilnik i ne bude mogućnosti realizacije provjere izabrani kandidat će dostaviti potvrdu o provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti nakon donošenja Pravilnika i realizacije provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti),
 • dokaz o položenom ispitu za upravljanje vozilom „B“ kategorije (obostrana preslika vozačke dozvole),
 • obostrana preslika osobne iskaznice,

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije će za kandidate koji podnesu valjanu prijavu po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 51. stavak 1. točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj: 125/19).

.

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, Ćirila i Metoda 3, 53220 Otočac s naznakom „Javni natječaj – županijski vatrogasni zapovjednik“ .

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave javnog natječaja u “Narodnim novinama“.

Dan objave natječaja smatra se danom objave u “Narodnim novinama“

Potpunom prijavom  smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja ne smatra se kandidatom u postupku Javnog natječaja o čemu će se kandidatu dostaviti pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačio u prijavi.

.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Predsjednik VZŽ Ličko – senjske

Milan Jurković, dipl. ing.

Podijelite sadržaj
Play Video

Danas je pravoslavni Uskrs – Vaskrs

Pravoslavni vjernici danas slave Uskrs – Vaskrs, najveći hrišćanski blagdan kojim se slavi vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih i koji predstavlja suštinu hrišćanske vjere.Proslavi Vaskrsa,

Podijelite sadržaj
Play Video