Luka Matijević direktor Županijske uprave za ceste : ove godine milijuni kuna ulaganja u ceste

I Kuterevo – medvjeđe selo dobilo je novi asfalt

Prema posljednjem razvrstavanju javnih cesta, cestovna mreža županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije ima ukupno čak 984 kategoriziranih cesta. Po strukturi kolnika 811 km cesta su asfaltiranog kolnika, te 173 km makadamskog kolnika. U 2022. godini planiraju se realizirati aktivnosti na mreži županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije u kojima je upravitelj Županijska uprava za ceste uključena kroz pet različitih programa. Programom redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine, osigurano je 17,75 milijuna kuna, ističe direktor Županijske uprave za ceste Ličko senjske županije. Ugovor za izvođenje radova redovitog održavanja za 2022. godinu zaključen je sa društvom „Lika-ceste“ iz Gospića. Uz trošak zimske službe koji financijski i operativno sa cca 7 milijuna kuna, predstavlja najznačajniju stavku redovitog održavanja, korisnički važna aktivnost je ulaganje u sanaciju kolnika od 6,9 milijuna kuna.  Uz sanaciju svih vrsta kolnika zatvaranjem udarnih jama, biti će na određenim dionicama osigurana i sanacija asfaltnog kolnika strojnom ugradnjom asfaltnog zastora cijelom širinomznačajno uništenih kolnika (deniveliranost, raspucanost >50%, opća oštećenost). Po prioritetima, kroz ovaj program planira se obnoviti 15 km završnog asfaltnog sloja najoštećenijih dionica županijskih i lokalnih cesta. Programom izvanrednog održavanja koji su definirani kao zahtjevniji i opsežniji radovi održavanja osigurano je 4,2 milijuna kuna, a odnose se na nastavak modernizacije dionice od 1500 m ceste Glibodol-Dabar, modernizaciju dionice od 1500 m ceste Kosinjski Bakovac-Štirovača, postavljanje nove odbojne ograde duljine 1300 m, te izgradnja semafora sa uređajem za kontrolu brzine kod škole u Udbini. U realizaciji programa izvanrednog održavanja, u dijelu pripremnih i zemljanih radova te izgradnji dijela kolničke konstrukcije dodatno sudjeluju „Hrvatske šume“, a izgradnju semafora kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog programa, sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova RH, ističe Matijević. Kroz program građenja i rekonstrukcije osigurano je 4,3 milijuna kuna, a isti se odnosi na radove koji se izvode temeljem ishodovanih građevinskih dozvola, a obuhvaćaju troškove izvođenja radova, te prethodnog projektiranja, otkupa zemljišta, te nadzora i kontrolnih ispitivanja. Ovim programom završavaju se radovi na rekonstrukciji ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Senju, kao dio zajedničkog projekta izgradnje fekalne i površinske odvodnje, javne rasvjete, uređenja komunalnih površina i javne ceste, zajedničkog projekta Grada Senja, komunalnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ i ŽUC-a.

PROGRAM IZGRADNJE NOVE CESTE KOSINJSKI MOST – BAKOVAC

Također, rekonstrukcijom dionice 617 m, završava se rekonstrukcija glavne pristupne ceste u Kuterevu, čime je značajno povećana sigurnost i udobnost odvijanja prometa na toj cesti. Program izgradnje nove ceste Kosinj most – Bakovac,  L= 6.086,31 m., se  realizira u sklopu  projekta HES Kosinj, čiji je investitor „Hrvatska elektroprivreda“ d.d., Zagreb, koja će financirati troškove izgradnje javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije. U 2021. godini sklopljeni su ugovori: za izvođenje radova na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, vodoopskrbnog  cjevovoda i 10 (20) kV kabela, za  usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te je odabran ponuditelj za kontrolna ispitivanja nad radovima. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 51 milijun kuna, a izvoditelj građevinskih radova je društvo „G.P. Krk“, koje je uvedeno u posao. Planirani rok izgradnje ceste je 24 mjeseca od uvođenja u posao izvoditelja radova. Programom Rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta temeljem posebne odluke Vlade RH u vrijednosti od 2,23 milijuna kuna, izvode se radovi i ostale aktivnosti na modernizaciji dionice L=cca 2000 metara, ceste LC59074(Donji Štrbci(L59073)-Kestenovac). Županijska uprava za ceste je osigurala tehničku dokumentaciju, a društvo „Hrvatske ceste“ će financirati modernizaciju dionice ceste iz prihoda naftnih derivata, temeljem Zaključka Vlade RH o podupiranju projekata rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnica. Društvo „Hrvatske ceste“ je provelo postupak javne nabave, te zaključilo ugovor za izvođenje radova. Izvoditelj radova je uveden u posao 03.05.2022. godine, a rok za završetak radova je kolovoz 2022. godine.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video