U Povjerenstvu za sukob interesa ne vide ništa sporno da tvrtka supruge općinskog načelnika Vrhovina vodi knjigovodstvo tvrtki u vlasništvu općine

Povjerenstvo o sprečavanju sukoba interesa odlučilo je da nema zapreke da trgovačko društvo TEMIDA VRH d.o.o. u vlasništvu supruge načelnika općine Vrhovine Milorada Delića stupi u poslovne odnose s javnom ustanovom SRC Bijeli vrh, kojoj je osnivač Općina Vrhovine. U Vrhovinama tvrde da Nepotizam u Vrhovinama ide dalje i da pored svega što su navodno “prisvojili” općinu sada će i supruga od načelnika voditi knjige za općinsko turističko poduzeće. Mišljenje od Povjerenstva zatražio je sam općinski načelnik Vrhovina Milorad Delić.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je 18.
prosinca 2023. godine pod brojem 711-U-8693-M-223/23-01-27 zaprimilo zahtjev za
mišljenjem koji je podnio obveznik Milorad Delić, općinski načelnik Općine Vrhovine.
U podnesenom zahtjevu obveznik navodi da je Općina Vrhovine – Općinsko vijeće
osnivač javne ustanove Sportsko rekreacijski centar Bijeli vrh, OIB: 62457628044, koja
ustanova se ne financira iz proračuna Općine Vrhovine već ima dovoljno sredstava iz vlastitog poslovanja te da Općinsko vijeće imenuje Upravno vijeće ustanove. Nadalje navodi da je njegova supruga ………………. osnivač tvrtke TEMIDA VRH d.o.o. koja se bavi
knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima. Dosadašnji knjigovodstveni servis koji je vodio knjigovodstvo javne ustanove SRC Bijeli vrh najavio je da od 01.01.2024. godine neće više obavljati poslove za javnu ustanovu SRC Bijeli vrh.


Traži mišljenje radi li se o sukobu interesa ako javna ustanova Sportsko rekreacijski
centar (dalje u tekstu: SRC) Bijeli vrh sklopi ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga s
trgovačkim društvom čiji je osnivač njegova supruga. Dodatno napominje da ne obnaša niti jednu funkciju u javnoj ustanovi SRC Bijeli vrh, ali osnivač iste je Općina Vrhovine, gdje obnaša dužnost općinskog načelnika. Zahtjevu za mišljenje prilaže Izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci.
Povodom navedenog zahtjeva, Povjerenstvo na temelju članka 32. stavka 1. podstavka

  1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21., u daljnjem tekstu ZSSI) na 35. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine, obvezniku daje mišljenje kako slijedi.
    Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 34. ZSSI-a propisano je da su općinski načelnici
    obveznici u smislu odredbi ZSSI-a, stoga je obveznik Milorad Delić povodom obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Vrhovine obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Ul. kneza Mislava 11/3, 10 000 Zagreb, Tel: +385/1/5559 527, Fax: + 385/1/5559 407, www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394 Člankom 8. stavcima 3. i 4. ZSSI-a propisano je da su u slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredaba navedenog Zakona, obveznici dužni zatražiti mišljenje Povjerenstva, koje je potom dužno najkasnije u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva obveznika dati obrazloženo mišljenje.
Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. ZSSI-a propisano je da su članovi obitelji obveznika,
u smislu toga Zakona, bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, životni partner i neformalni
životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre obveznika te posvojitelj odnosno posvojenik obveznika, stoga je bračni drug obveznika Milorada Delića član njegove obitelji u smislu odredbi ZSSI-a.


Člankom 21. stavkom 1. ZSSI-a propisano je kada tijelo u kojem obveznik obnaša javnu
dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član obitelji obveznika ima 5 % ili više udjela u vlasništvu, obveznik je dužan o tome pravodobno obavijestiti Povjerenstvo. Prema stavku 2. istoga članka Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti izraditi mišljenje zajedno s uputama o načinu postupanja obveznika i tijela u kojem obveznik obnaša javnu dužnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa obveznika i osiguranja postupanja u skladu s ovim Zakonom.


Dakle, ZSSI-om su propisana postupanja u situacijama kada tijelo javne vlasti u kojem
obveznik obnaša javnu dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član obitelji obveznika ima 5% ili više udjela u vlasništvu. Međutim, vezano za stupanje u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu obveznikova bračnog druga i poslovnih subjekata kojima je osnivač tijelo javne vlasti u kojem obveznik obnaša dužnost, ne postoji izričita odredba ZSSI-a kojom bi bila propisana zabrana stupanja u takve poslovne odnose.
Nadalje, obveznik navodi da ne obavlja niti jednu funkciju u javnoj ustanovi SRC Bijeli
vrh, pri čemu ističe da ne imenuje Upravno vijeće predmetne ustanove, već da to čini Općinsko vijeće Općine Vrhovine.


Slijedom svega navedenoga, sukladno odredbama ZSSI-a nema zapreke da trgovačko
društvo TEMIDA VRH d.o.o. u vlasništvu obveznikova bračnog druga stupa u poslovne
odnose s javnom ustanovom SRC Bijeli vrh, kojoj je osnivač Općina Vrhovine, stoji u rješenju koje potpisuje PREDSJEDNICA POVJERENSTVA Aleksandra Jozić-Ileković, dipl. iur.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video